Külföldi rendszámú gépjármű használata az Unióban:

 

Az Európai Unió egyik legfőbb alapelve az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elve, mely szerint a tagországokban bejegyzett cégek és itt élő magányszemélyek korlátozás nélkül vásárolhatnak, és vehetnek igénybe szolgáltatásokat egymástól az EU közösségén belül. Továbbá nem diszkriminálható negatívan az Európai Union belüli, de másik tagországban lévő eladótól illetve szolgáltatótól történő beszerzés. Következésképpen két, az Európai Unióban bejegyzett cég, illetve egy EU-s cég, és egy EU-s tagállam állampolgára között létrejött bérleti szerződés nem megkérdőjelezhető, így az annak tárgyát képtő gépkocsi, bérlő rendelkezése szerinti, rendeltetésszerű használata az EU-n belül nem korlátozható.

 

Továbbá az Európai Bíróság 2013. október 10-ei, C5/13. sz. ügyben egy magyar magánszemély által indított eljárásban a következő végzést hozta:

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az … olyan tagállami szabályozás, amely előírja, hogy főszabály szerint e tagállamban a közúti forgalomban kizárólag az említett tagállam által kiadott hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező gépjárművek vehetnek részt, és az ugyanezen tagállam illetőségével rendelkező személynek, aki e szabály alóli mentességre kíván hivatkozni …, rendőrségi ellenőrzés során a helyszínen tudnia kell igazolni, hogy megfelel a szóban forgó tagállami szabályozásban előírt feltételeknek, ellenkező esetben azonnal mentesülési lehetőség nélküli bírságot szabnak ki rá, melynek összege megegyezik a nyilvántartási kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó bírságéval.”

A teljes végzést itt olvashatja.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CO0005:HU:HTML

 

Ez alapján közúti ellenőrzés során, Magyarországon sem követelhető meg magyar gépjárművezetőtől, hogy a helyszínen igazolja, nem magyar, hanem egyéb EU-s tagállam rendszámával rendelkező gépjármű használatára vonatkozó jogszabály szerint jogosultságát.

Ehhez kapcsolódó cikket itt olvashat. http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/kulfoldi_rendszam_europai_birosag_dontes

 

 Magyar jogszabályi háttér:

 

A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos magyar szabályok a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. § alapján:

(1)A közúti forgalomban … gépjármű a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben:

a) az üzemben tartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minősül vagy

b) vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha

a)az üzemben tartó olyan nem természetes személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett telephely (fióktelep) szerinti országban végzi,

b) a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte.

 

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során forgalomba helyezés kezdeményezésének minősül a jármű származás ellenőrzési nyilvántartásba vétele is.

 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a járművezető

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van,

b) a járművet - hat hónapon belül összességében - 30 nap időtartamot meg nem haladóan használja Magyarország területén és a használathoz az üzemben tartó a jármű birtokba adása időpontjának, továbbá a használati jogosultság időtartamának megjelölését is tartalmazó okiratba foglalt nyilatkozatával hozzájárult, vagy

c) a belföldön használt járművet a külföldi üzemben tartójától rendszeres munkavégzéséhez kapta használatra…”

 

A teljes törvényt itt találja.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV